POLDER LAND VAN WAAS

Polderbelasting

Polderbelastingen behoren tot de categorie van de direkte belastingen en worden geheven op alle percelen binnen de gebiedsomschrijving van de Polder van het Land van Waas. De aanslagvoet wordt vastgesteld per oppervlakte-eenheid (in de praktijk is dit per hectare).

Overeenkomstig art. 68 van de Wet van 3 juni 1957 betreffende de Polders wordt elk jaar door de Algemene Vergadering een belastingskohier vastgesteld. Het bevat de namen van alle belastingsplichtigen met vermelding van de belastbare oppervlakte van hun percelen en het bedrag van de te betalen belasting. Nadat de Bestendige Deputatie van het betreffende provinciebestuur de belastingsrol uitvoerbaar heeft verklaard, bekomt het bestuur een wettelijke schuldvordering tegenover alle personen die in het kohier zijn ingeschreven.

De Ontvanger-griffier is er dan toe gehouden de geschotten te innen. Voor de invordering en vervolging heeft hij dezelfde prerogatieven als de voor de inning van de belastingen ten behoeve van de Staat.

Kohier Lopend Dienstjaar

Het kohier van het huidig dienstjaar werd door de Algemene Vergadering goedgekeurd op basis van een aanslagvoet van 20 euro/ha met een minimum van 10 euro.