POLDER LAND VAN WAAS

Organisatie

Historiek

HISTORIEK ALGEMEEN

Voor het jaar 1000 waren de polders open vlaktes met smalle geulen en kreken die dagelijks onder water liepen door de getijdewerking van de zee of zogenaamde schorrevlaktes. Door de stijgende bevolking in de zuidelijke zandstreek weken boeren met hun schapenkuddes uit naar de schorrevlaktes. Zo zijn de eerste polderwegen ontstaan. De eerste beschermingen tegen het zeewater waren hooggelegen plaatsen opzoeken en zelf heuvels (=terpen) maken. Op de terpen zijn de meeste hedendaagse polderdorpen ontstaan.

De eerste indijkingen situeren zich in de 2de helft van de 10e eeuw. Deze 'defensieve' dijken dienden om het land van de boer te beschermen tegen de zee of rivier. Later is men gestart met 'offensieve' dijken op te werpen. Door de indijkingen kon gebied gewonnen worden op de zee. Afwatering werd een belangrijk punt in de ingedijkte gebieden die dikwijls onder zeeniveau lagen. Toen de mensen dat begonnen in te zien, zijn de eerste polder- en wateringbesturen ontstaan. Vanaf de Middeleeuwen waren er geschreven regels, dijkgraven en gezworenen die instonden voor het dagelijks waterbeleid. De indijking van gebieden bleef ondertussen verder gaan op voorwaarde dat er genoeg slib was afgezet. Ook in gebieden buiden de 'polderzone' was er nood aan een waterbeleid, omdat zij door de indijkingen steeds verder van de zee of rivier kwamen te liggen. Hiervoor werden de wateringen opgericht. Samenwerking tussen de verschillende besturen werd steeds belangrijker op gebied van waterbeleid.

Vandaag is een polderbestuur nog steeds verantwoordelijk voor het waterbeleid, maar ook voor het beheer van polderwegen, polderbermen, ... Het is een autonoom bestuur dat, onder toezicht van de Provincie en het Vlaams Gewest, binnen de grenzen van zijn ambtsgebied werkt.

HISTORIEK POLDER LAND VAN WAAS

In 1260 was er de inpoldering van Saeftinghepolder door de monniken van de Cisterciƫnabdij Ter Duinen. Deze polder omvatte het Verdronken Land van Saeftinghe en de huidige polders op grondgebied van Kieldrecht, Verrebroek, Meerdonk, Doel en Kallo. Dit zijn polders als Kieldrechtpolder, Oud Arenbergpolder, Doelpolder, ...
Door een fusie van verscheidene polders werd 'De Nieuwe Polder van het Land van Waas' opgericht. Dit gebeurde bij Koninklijk Besluit op 11 juli in 1973.

Vandaag is de Polder van het Land van Waas een frisse polder die mee is met zijn tijd qua accommodatie, personeel...
Toch vormt de havenuitbreiding en de natuurcompensatiegebieden op de Linkerscheldeoever een groot gevaar voor onze polder.