POLDER LAND VAN WAAS

Frequente Vragen

Wat houdt de polderbelasting in?

Polderbelastingen behoren tot de categorie van de direkte belastingen en worden geheven op alle percelen binnen de gebiedsomschrijving. De aanslagvoet wordt vastgesteld per oppervlakte-eenheid (in de praktijk is dit meestal per hectare). Elk jaar wordt door de Algemene Vergadering een belastingskohier vastgesteld. Het bevat de namen van alle belastingsplichtigen met vermelding van de belastbare oppervlakte van hun percelen en het bedrag van de te betalen belasting.

Nadat de Bestendige Deputatie van het betreffende provinciebestuur de belastingsrol uitvoerbaar heeft verklaard, bekomt het bestuur een wettelijke schuldvordering tegenover alle personen die in het kohier zijn ingeschreven.

De Ontvanger-griffier is er dan toe gehouden de geschotten te innen. Voor de invordering en vervolging heeft hij dezelfde prerogatieven als de voor de inning van de belastingen ten behoeve van de Staat.

Waarvoor moet ik polderbelasting betalen?

De hoofdopdracht van de Polder Land van Waas is de ontwatering van gans het poldergebied. In het bijzonder houdt dit het onderhouden van de waterlopen van eerste, tweede en derde categorie en de perceelsgrachten in. Daarenboven staat de Polder van het Land van Waas in voor het onderhoud van de wegen en de baangrachten binnen het poldergebied.